top of page

Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie ośrodka Labaland w Gąskach przy ul. Kołobrzeskiej 4.

 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą.

 3. Wstępnie uzgodnioną rezerwację telefoniczną (+48 783 892 360, +48 781 873 618 lub mailową rezerwacja@labaland.pl) należy potwierdzić wpłacając na konto PKO BP
  12 1020 4144 0000 6202 0145 6276 co najmniej 1000 zł zadatku (za każdy tydzień pobytu),
  o którym mowa w pkt 2 w ciągu 2 dni od dokonania wstępnej rezerwacji.
  Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz termin pobytu.

 4. Dokonując rezerwacji, Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

 5. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

 6. Koszt pobytu obejmuje zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia domku.

 7. W dniu przybycia do ośrodka pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500 zł na poczet ewentualnych zniszczeń mienia ośrodka i opłat licznikowych za zużycie wody i energii elektrycznej. Kaucja będzie rozliczana w ostatnim dniu pobytu przy zdawaniu domku.

 8. W przypadku całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

 9. Każdy z domków wynajmowany jest na doby. Doba pobytowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu.

 10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00. Brak możliwości przebywania na terenie ośrodka osób niezameldowanych.

 11. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 dojdzie do uzasadnionej interwencji policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

 12. Jeżeli przybycie do ośrodka w dniu przyjazdu nastąpi po godzinie 20:00, Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela o tym fakcie najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem.

 13. Całą należność za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu gotówką lub przelewem.

 14. W przypadku rezygnacji z pobytu lub skrócenia pobytu przez Wynajmującego, wpłacona opłata nie jest zwracana.

 15. Zakwaterowanie i wykwaterowanie w domku odbywa się w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

 16. W przypadku, gdy przekroczona zostanie deklarowana liczba osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

 17. Cena usług świadczonych przez Właściciela Labaland nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, nie ponosimy odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).

 18. Wynajmujący zobowiązany jest odebrać domek przed wprowadzeniem się, tzn. sprawdzić meble
  (w szczególności stan łóżek), okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku

 19. Wszelkie uwagi dotyczące uszkodzeń bądź zniszczeń należy zgłosić bezzwłocznie do Właściciela lub obsługi ośrodka.

 20. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 2 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

 21. Wynajmujący jest odpowiedzialny finansowo za szkody powstałe w domku w trakcie trwania jego pobytu oraz wyraża zgodę, aby naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu oraz usunięcia usterek, wykonane zostały na jego koszt.

 22. Rodzice są zobowiązani do sprawowania ciągłej opieki nad małoletnimi dziećmi.

 23. Parkowanie pojazdów odbywa się na wyznaczonych miejscach. Parking jest bezpłatny dla Gości ośrodka - do jednego domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe. Parking jest niestrzeżony.

 24. W sytuacji, gdy Wynajmujący rażąco narusza spokój i/lub dobro sąsiadów oraz nie stosuje się do powszechnie znanych norm współżycia międzyludzkiego, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domku; nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu opłaty za pobyt.

 25. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz palenia, z wyjątkiem miejsca wyznaczonego: w strefie grillowania. Jak również zakaz używania jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem domków i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, świec, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

 26. Za uszkodzenia, bądź zagubienie przedmiotów, będących częścią wyposażenia domków, wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. Opłata za zgubiony klucz to 50 zł/sztuka.

 27. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe
  i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

 28. Wynajmujący nie może dokonywać jakichkolwiek napraw lub zmian w domku. Należy poinformować Właściciela lub obsługę ośrodka o konieczności dokonania takich napraw.

 29. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym.
  Niedostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty tytułem końcowego sprzątania domku.

 30. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem domku, a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

 31. Nie ponosimy odpowiedzialności za przejściowe niedogodności i awarie występujące m.in. u niezależnych dostawców, spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

 32. W trosce o komfort pobytu naszych Gości, we wszystkich domkach obowiązuje bezwzględny zakaz smażenia ryb.

 33. Korzystający z grilla proszeni są o dokładne ich wygaszenie, następnie opróżnienie z popiołu i wyczyszczenie. Środki niezbędne do tego są dostępne w strefie grillowania. Dziękujemy. 

 34. Ze względu na podłogi drewniane w domkach prosimy o niechodzenie w butach typu szpilka.

 35. Prosimy o wynoszenie i segregacje śmieci z domków do kontenerów na terenie ośrodka.

 36. W trakcie burzy bardzo prosimy o wyłączanie telewizorów i innych urządzeń elektrycznych z gniazd antenowych i zasilania oraz zamykanie okien.

 37. Regulamin jest jednocześnie umową zawartą między stronami, akceptowaną przez Gości w chwili wpłacenia zadatku. W razie ewentualnych sporów dotyczących wykonania umowy, w pierwszej kolejności strony zobowiązują się do polubownego rozwiązania konfliktu

 38. W każdym domku przy drzwiach wejściowych umieszczona jest instrukcja przeciwpożarowa. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z jej treścią w dniu przyjazdu.

 39. W ośrodku akceptujemy małe psy, za dodatkową opłatą 30 zł/dobę. 

 40. Pakiet na start: 2 rolki papieru toaletowego, tabletki do zmywarki na cały pobyt.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

 2. Dzieci muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.

 3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

 4. Obowiązuje zakaz jazdy rowerem i gry w piłkę.

 5. Na placu zabaw nie wolno śmiecić, zostawiać puszek, butelek, pojemników po napojach i resztek jedzenia.

 6. Na terenie placu zabaw i w jego pobliżu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.


  Dodatkowe opłaty:
  1. Opłata klimatyczna wg stawki wyznaczonej przez Urząd Gminy Mielno:
  - Osoba dorosła – 3,20 zł/doba
  - Dzieci, młodzież ucząca się, emeryci i renciści – 3,20 zł/doba
  2. Opłata za media:
  - Opłata za energię elektryczną w domku według wskazań licznika
  - Opłata za zużytą wodę według wskazań licznika

  Kaucja na poczet zużycia mediów i szczególnych okoliczności – 500 zł pobierana w dniu przyjazdu.

bottom of page